Sejarah Kejururawatan di Malaysia

Sejarah Kejururawatan di Malaysia 1
Sejarah Kejururawatan di Malaysia 2

Sejarah kejururawatan di Malaysia bermula pada tahun 1800 dengan penubuhan Syarikat India Timur, hospital untuk orang sakit telah ditubuhkan di Pulau Pinang dan Singapura. Penjagaan pesakit oleh jururawat telah dijalankan oleh biarawati Katolik dan kemudian digantikan oleh jururawat Inggeris dari England.

Amalan kejururawatan dalam zaman pra-peperangan di Malaya kemudian dilakukan oleh jururawat yang menerima “latihan kerja” dengan kuliah diberikan oleh ekspatriat iaitu oleh biarawati dari Eropah, matron dan Doktor di peringkat hospital.

Selepas kemerdekaan, perkhidmatan kesihatan terutamanya menjadi tanggungjawab kerajaan pusat dengan delegasi penyampaian perkhidmatan melalui pentadbiran kesihatan negeri dan daerah.

Sebelum perang, setiap selat / penempatan menganjurkan dan mengendalikan perkhidmatan kejururawatan mereka sendiri. Semua negeri-negeri bertanggungjawab terhadap pengarah perkhidmatan perubatan. Jururawat menerima kuliah melalui praktikal dan teori kejururawatan dari ketua pembantu matron hospital. Para doktor memberikan kuliah kepada kedua-dua jururawat dan pembantu hospital. Mereka menduduki peperiksaan negeri mereka sendiri dan standard yang berbeza dari satu negeri ke negeri lain. Setelah selesai latihan, jururawat dinaikkan pangkat kepada kakitangan jururawat dan kemudian dipertimbangkan sama ada sesuai atau tidak untuk mereka menjadi jururawat kakitangan kanan.

Perkembangan perkhidmatan perubatan dan kejururawatan telah banyak terhalang dalam situasi kecemasan. Tetapi pada tahun 1959, kebanyakan negeri-negeri di Tanah Melayu telah memperoleh kebebasan daripada komunisme dan ia menandakan permulaan pembangunan perkhidmatan kesihatan di seluruh negara.

Menjelang 1978, unsur Penjagaan Kesihatan Primer (PHC) strategi yang dinyatakan dengan jelas di Alma-Ata sudah terbukti di Sistem Penjagaan Kesihatan Malaysia. Keprihatinan terhadap pengurangan dalam ekuiti dalam akses kepada penjagaan kesihatan untuk meningkatkan liputan secara rasmi pada tahun 1971 dengan pelan perspektif kerajaan 20 tahun – DEB. Di samping itu kepada masyarakat luar bandar, golongan miskin di bandar telah menjadi tumpuan perhatian.

LANDMARK PENTING
1923 – Pengenalan undang-undang bagi mengawal Amalan Perbidanan dan melatih bidan di Negeri-negeri Selat dan kemudiannya di negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu.

1950– Perundangan Kejururawatan
Akta Jururawat dan penubuhan Ordinan Pendaftaran Jururawat, bagi mengawal amalan kejururawatan yang memperuntukkan penubuhan Lembaga Jururawat untuk mengawal latihan dan pendaftaran yang berkenaan dengan amalan kejururawatan.

Pembangunan sukatan pelajaran dan kurikulum untuk Latihan Asas Jururawat.
Peraturan bagi penjalanan peperiksaan akhir.
Pengeluaran Sijil Latihan Jururawat.
Peraturan untuk mengawal amalan kejururawatan melalui pendaftaran dan mengeluarkan Sijil Pendaftaran Kejururawatan dan Pendaftaran Lencana.

1956 – Pendaftaran Peraturan Jururawat.
1961 – Sekolah kejururawatan swasta pertama di Malaysia telah ditubuhkan di Hospital Assunta. Ia dipanggil Kolej Kejururawatan Tun Tan Cheng Cock.
1969 – Peluasan Akta kepada Sarawak.
1978 – Peluasan Akta kepada Sabah.
1985 – Pendaftaran Peraturan Jururawat 1985. Pelaksanaan Sijil Pengamalan Tahunan.
1966 – Akta Bidan 1966 mewujudkan Papan Kenyataan Bidan bagi pendaftaran jururawat-bidan dan mengawal amalan kebidanan di negara ini.
1971 – Bidan (Pendaftaran) Peraturan, 1971, yang memerlukan semua bidan untuk memohon pendaftaran. (TBA, sehingga 1 Ogos 1972)
1990 – Akta Disemak – 1990 (Dibuka semula untuk TBA dalam tempoh 10 tahun akan datang).

IMPORTANT LANDMARK

1923 – Introduction of legislation for the control of the Practice of Midwifery and the training of midwifes in the Straits Settlement and subsequently in the other states of the Malay Peninsular.

1950 – Nursing Legislation

Nurses Act and the establishment of the Nurses Registration Ordinance, to control the practice of nursing which provided for the setting up of the Nursing Board for controlling the training and registration as regards to the practice of nursing.

Development of syllabus and curriculum for the Basic Nurse Training.

The regulation for the conduct of final examination.

The issuing of the Nurse Training Certificate.

The Regulation to control the practice of nursing though registration and issue of Nursing Registration Certificate and Registration Badge.

1956 – The Nurses Registration Regulation.

1961 – The first private nursing school in Malaysia was established at the Assunta Hospital. It was called the Tun Tan Cheng Cock College of Nursing.

1969 –   Extension of the Act to Sarawak.

1978 –   Extension of the Act to Sabah.

1985 –   Nurses Registration Regulation 1985.  Implementation of the Annual Practicing Certificate.

1966 – The Midwives Act 1966 establishes a Midwifes Boards provides for the registration of nurse-midwifes and regulates the practice of midwifery in the country.

1971 – The Midwives (Registration) Regulation, 1971, requiring all midwives to apply for registration. (TBA, up to 1st August 1972)

1990 – Act Revised – 1990 (Reopened to TBA within the next 10 years).